De natuur leer je
beter kennen als
je er middenin zit.

home

Volgen en toetsen

Op De Meiboom hanteren we een digitaal leerlingvolgsysteem. Daarin volgt de school nauwgezet de leervorderingen van alle leerlingen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. De Meiboom stelt zich ten doel daarnaast te letten op een evenwichtige groei van het denken, voelen en willen. Dat wordt vooral via observaties van de leerkracht gevolgd. Als ouder wordt u daarover geinformeerd via het getuigschrift. De kwantitatieve gegevens uit de toetsen tesamen met de kwalitatieve informatie uit het getuigschrift geven u een genuanceerd beeld van de ontwikkelingen van uw kind.

Bij de oudste kleuters wordt in de eerste maanden van het kalenderjaar een eerste citotoets afgenomen. Deze geeft ons informatie over de didactische vaardigheden van de leerlingen. De kleutertoets helpt ons vooral in klas 1 al tijdig te signaleren waar de leerling moeite mee heeft. De observaties van de leerkracht worden eveneens geregistreerd in het kleuter LOVS. De waarneminging zijn richtinggevend voor de leerkracht bij het bepalen of een kind leer-rijp is. Het gaat dan om basisvaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren in klas 1. Kinderen die voor eind december 6 jaar worden, kunnen in principe door naar klas 1. Afhankelijk van de observaties van de leerkracht en de toetsresultaten wordt bepaald of het verstandig is om door te stromen naar klas 1 of nog niet.

In de klassen 1 tot en met 6 worden er elk jaar toetsen afgenomen in januari/februari en in juni. Deze helpen ons het onderwijsaanbod aan te laten sluiten bij de mogelijkheden van de leerlingen en te signaleren waar extra zorg of begeleiding nodig is. Toetsresultaten vormen samen met observaties van de leerkracht het uitgangspunt voor de opeenvolgende groepsplannen. In de groepsplannen werken we per vakgebied met 3 verschillende niveaus: een basisgroep, een verlengde instructiegroep en een plusgroep.

Waar nodig stelt de leerkracht met de intern begeleider een handelingsplan of een plan voor remedial teaching op. Uiteraard worden ouders hierover geïnformeerd. Onze onderwijsaanpak staat gedetailleerd beschreven in ons zorgplan. Het zorgplan is in iedere klas aanwezig en wordt jaarlijks ter instemming voorgelegd aan de MR.

De onderwijsinspectie volgt en toetst de kwaliteit van het onderwijs op De Meiboom eveneens. Het rapport van bevindingen tussentijds kwaliteitsonderzoek van de onderwijsinspectie is vastgesteld op 26 juni 2014. 

 

Volgen en toetsen

 

Volgen en toetsen

 

Volgen en toetsen
Volgen en toetsen
De Meiboom
Hammarskjöldstraat 230a, 2131 VN Hoofddorp
Tel. 023-562 3146
info@demeiboom.nu
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
De Meiboom
Hammarskjöldstraat 230a, 2131 VN Hoofddorp
Tel. 023-562 3146
info@demeiboom.nu
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN